Uncategorized

Rada Muzeum

 

 

Rada Muzeum to społeczny zespół doradców działający przy Muzeum Regionalnym w Suszu

 

 

Skład Rady:

Łukasz Szczepański – Przewodniczący Rady

Patrycja Szymańska – członek Rady

Włodzimierz Paliński – członek Rady

Stanisław Blonkowski – członek Rady

 

 

Rada została powołana do życia w dniu 5 listopada 2020 roku przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Suszu. Jej Przewodniczący i członkowie pełnią swoje funkcje społecznie (nieodpłatnie). Kadencja Rady trwa 4 lata a jej podstawowymi celami i zadaniami są:

Podstawowe cele i zadania Rady Muzeum (określone w §3 regulaminu):

1. Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane właściwymi przepisami prawa.

2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Muzeum.

3. Do zadań Rady należy opiniowanie i wnioskowanie:

        a) w sprawach ogólnych dotyczących działalności, organizacji i kierunków rozwoju Muzeum,

        b) w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, ich opracowywania, konserwacji i udostępniania,

        c) w sprawach dotyczących prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów,

        d) w sprawach dotyczących działalności wystawienniczej i oświatowej.

4. Rada ocenia działalność Muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.

5. Rada opiniuje również plan pracy Muzeum związany z kolejnym rokiem kalendarzowym.

 


 

Podstawy działania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 roku o Muzeach
  • Regulamin Muzeum Regionalnego w Suszu
  • Zarządzenie Dyrektora Muzeum Regionalnego w Suszu
  • Regulamin Rady Muzeum (ustalony i uchwalony przez Radę)
  •  

 

Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu dostępny jest TUTAJ