Uncategorized

Regulamin

REGULAMIN
MUZEUM REGIONALNEGO W SUSZU
(w organizacji)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

par. 1

 1. Muzeum Regionalne w Suszu, zwane dalej „Muzeum”, zostało utworzone na mocy uchwały nr 3 z dnia 24.01.2019 roku Zebrania Członków Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea”.
 2. Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea” z siedzibą w: 14-240 Susz ul. Kopernika 15, pow. iławski, woj. warmińsko – mazurskie, wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Powiatu Iławskiego pod nr 4, o nr REGON 367221202, zwane dalej „Założycielem”, zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
 3. Muzeum jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Założyciela, nieposiadającą osobowości prawnej.

par. 2

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

b) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);niniejszego regulaminu.

par. 3

Siedzibą Muzeum jest Susz (14-240) pow. iławski, woj. warmińsko-mazurskie, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 par. 4

Muzeum używa pieczęci o treści: „Muzeum Regionalne w Suszu 14-240 Susz, ul. Kopernika 15”.

 

Rozdział II

Zakres działania Muzeum

par. 5

 1. Muzeum prowadzi działalność określoną w art. 1 ustawy o muzeach.
 1. Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki użytkowej i techniki wojskowej oraz dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią gminy Susz, mieszkańców Susza i okolic.
 2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:
  1. narzędzia codziennego użytku;
  2. numizmaty
  3. militaria;
  4. ordery i odznaki;
  5. umundurowanie wojskowe;
  6. ceramikę, narzędzia użytkowe, przedmioty codziennego użytku;
  7. dokumentację historyczno-techniczną, instrukcje i książki techniczne;
  8. fotografie i obrazy;
  9. mapy, plany, rysunki
  10. widokówki, karty pocztowe, listy
  11. dokumenty, pieczęcie, monety, banknoty.
 3. Zakres gromadzonych zbiorów obejmuje okres historyczny od średniowiecza do czasów współczesnych.

par. 6

 1. Muzeum realizuje zadania określone w 5, w szczególności przez:

a) gromadzenie zbiorów w regulaminowo określonym zakresie;

b) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

c) zorganizowanie wystawy stałej;

d) urządzanie wystaw czasowych, wyjazdowych oraz oświatowych;

e) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;

f) konserwacje zbiorów;

g) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie dotyczącym działania Muzeum;

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;

i) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym: opracowywanie i publikowanie katalogów, folderów, informatorów i druków;

j) wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, depozytów i darowizn;

k) organizowanie spotkań, sympozjów naukowych i zjazdów związanych z działalnością Muzeum;

l) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

 1. Realizując zadania, Muzeum może współpracować z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi realizującymi podobne cele i zadania.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

par. 7

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Założyciel.

par. 8

 1. Muzeum kierowane jest przez Dyrektora Muzeum.
 2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Założyciel, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

par. 9

 1. Dyrektor Muzeum kieruje działalnością Muzeum,reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a) przeprowadzenie procesu organizacji Muzeum mającego na celu zorganizowanie wystawy stałej;

b) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

c) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
w tym stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum;

d) podejmowanie decyzji finansowych, racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

e) przedstawianie właściwym organom i instytucjom, zaakceptowanych przez Założyciela sprawozdań i wniosków finansowo-inwestycyjnych dotyczących Muzeum;

f) wykonywanie wobec pracowników Muzeum czynności z zakresu stosunku pracy;

g) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych i edukacyjnych;

h) wydawanie regulaminów i zarządzeń.

par. 10

 1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy tematyczne:

a) Dział Historyczno-Archeologiczny obejmujący: militaria, elementy umundurowania, narzędzia użytkowe, ozdoby, medale, odznaczenia, numizmaty, widokówki, dokumenty, książki, starodruki;

b) Dział Etnograficzny obejmujący: narzędzia użytkowe, przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ubiór;

c) Dział Historii Lokalnej obejmujący: zbiory związane z gminą Susz i okolicami.

d) Dział Biblioteczny i Dokumentacyjny obejmujący: zbiory książek, czasopism i druków w zakresie tematycznym działalności wszystkich działów podstawowych, w tym poświęcone dziejom Susza i regionu.

e) Dział Depozytów

  1. W Muzeum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy oraz inne komórki organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania Muzeum.
  2. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum, w tym szczegółowy zakres działania poszczególnych działów, komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa wewnętrzny regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

par.11

 1. Dyrektor Muzeum może powołać Społeczny Zespół Doradców wspomagający go w działalności, zwany dalej „Zespołem”, o charakterze stałym albo dla realizacji konkretnego zadania. Powołując Zespół Dyrektor Muzeum określa szczegółowo przedmiot działania Zespołu.
 2. W skład Zespołu wchodzi od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Muzeum.
 3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Dyrektor Muzeum z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.
 4. Zespół wyraża opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
 5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa uchwalony przez Zespół regulamin.

 

Rozdział IV

Majątek i finansowanie Muzeum

par. 12 

Majątek Muzeum stanowi wyodrębnioną część własności mienia Założyciela i może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

par. 13 

Muzeum może opierać swoją działalność o plan rzeczowy i finansowy opracowany przez Założyciela.

par. 14

1.Źródłami finansowania Muzeum są:

 1. środki własne Założyciela przekazane Muzeum;
 2. przychody z prowadzonej działalności regulaminowej;
 3. darowizny, zapisy;
 4. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2.Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Założyciela.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

par.15

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Założyciel na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 2. W przypadku likwidacji Muzeum, Założyciel powiadamia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów Muzeum.

 par. 16 

 1. Wszelkie zmiany w regulaminie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. Regulamin Muzeum w wersji uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Założyciela.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, do czasu zakończenia procesu organizacji Muzeum tj. dnia otwarcia wystawy stałej.