Działalność

Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków 2020

19 stycznia 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Historyczno-badawczego „Galea” odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Członków. Podczas zebrania podsumowano działalność organizacji w 2019 roku oraz przyjęto plan działalności na rok 2020.

Doroczne zebranie członków otworzył przedstawiciel stowarzyszenia Sebastian Zieliński witając zgromadzonych członków oraz przybyłych gości. W pierwszych słowach podziękował członkom stowarzyszenie za zaangażowanie oraz trud włożony w działalność organizacji w 2019 roku. Adresatami podziękowań były również najbliższe osoby dla członków stowarzyszenia oraz osoby, które wsparły działania organizacji w ubiegłym roku.

 

Zebranie członków stowarzyszenia – rok 2020

 

Po krótkim wstępie Sebastian Zieliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia w 2019 roku.  Przedstawiciel referował, że rok 2019 był niezwykle pracowity ale jednocześnie obfitujący w wiele sukcesów organizacji. Przede wszystkim podkreślał, że stowarzyszenie podjęło kilka nowych projektów, które zostały przeprowadzone z sukcesem. W szczególny sposób odniósł się do powołania Muzeum Regionalnego w Suszu oraz pozyskania obiektu niezbędnego do utworzenia wystawy stałej. Nie mniej ważnym projektem, był projekt znany pod nazwą „Finckenstein 1807”, czyli program kilkuletnich badań archeologicznych domniemanej lokalizacji obozowiska wojsk napoleońskich w 1807 roku w miejscowości Kamieniec. Dzięki wdrożeniu tego projektu  dziś już wiadomo, w którym miejscu obozowisko było zlokalizowane.

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników I sezonu projektu „Finckenstein 1807”

 

Ostatnim, ale niezwykle istotnym działaniem stowarzyszenia w 2019 roku było przeprowadzenie prac rewaloryzacyjnych zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. Członkowie stowarzyszenie na cmentarzu spędzili ponad 400 godzin w efekcie czego prace rewaloryzacyjne po trzech latach zostały zakończone. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na sporządzenie planu nekropolii, tablicy informacyjnej oraz obszernego sprawozdania.

 

Tablica informacyjna ustawiona na zabytkowy cmentarzu ewangelickim w Kamieńcu

 

W 2019 roku stowarzyszenie kontynuowało także swoje badania terenowe. W ubiegłym roku członkowie stowarzyszenie kilkunastokrotnie wyruszali w teren w efekcie czego dokonali wielu ciekawych oraz zaskakujących odkryć. Największym sukcesem poszukiwań terenowych jest odkrycie miejsca średniowiecznej potyczki militarnej związanej z podbojem ziemi pruskiej przez zakon krzyżacki.  W 2019 roku członkowie stowarzyszenie odkryli 40 zabytków archeologicznych, które przekazano wojewódzkim konserwatorom zabytków. Nie zabrakło również znalezisk związanych z historią Susza i regionu, które docelowo mają trafić do zbiorów Muzeum Regionalnego w Suszu.

 

Członkowie stowarzyszenia podczas jednej z wypraw w 2019 roku

 

Po sprawozdaniu merytorycznym przedstawiciel stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe. Jak się okazało organizacja także i na tym polu wypadła bardzo dobrze w 2019 roku. Sebastian Zieliński zauważył, że stowarzyszenie z roku na rok uzyskuje coraz lepszy (dodatni) wynik finansowy, co dobrze prognozuje na przyszłość a szczególnie w kontekście tworzonej placówki muzealnej. Podkreślił, ze organizacja wydaje się cieszyć dużym zaufaniem społecznym, co skutkuje wysoką kwotą darowizn finansowych. Stowarzyszenie w ubiegłym roku po raz pierwszy uzyskało także dofinansowanie ze środków publicznych z Gminy Susz.

 

Wynik finansowy stowarzyszenia 'Galea” w 2019 roku

 

Po przedstawieniu sprawozdań Zebranie Członków obradowało nad planem działalności i planem finansowym organizacji na rok bieżący. Na 2020 rok organizacja przyjęła cztery główne działania do realizacji a mianowicie:

– przeprowadzenie remontu wnętrza budynku Muzeum Regionalnego w Suszu

– kontynuację badań historycznych stowarzyszenia

– organizację i przeprowadzenie II sezonu badań archeologicznych „Finckenstein 1807” 

– zorganizowanie konferencji poświęconej projektowi „Finckenstein 1807”

Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie stwierdzili, że najtrudniejszym zadaniem na bieżący roku będzie przeprowadzenie remontu budynku przy ul. Wąskiej 5. Jednocześnie wyrazili opinię, że przy uzyskaniu odpowiedniego wsparcia finansowego realnym jest wykonanie remontu w bieżącym roku.

 

Pierwsze prace porządkowe w Muzeum Regionalnym w Suszu

 

Najbardziej emocjonująca była następna cześć zebrania, podczas której odbywały się wybory w plebiscycie „Odkrywca Roku 2019” oraz na stanowiska: dyrektora Muzeum regionalnego w Suszu i przedstawiciela stowarzyszenia na lata 2020-2023. Pierwsze głosowanie odbyło się w plebiscycie „Odkrywca Roku 2019”. Plebiscyt ten wygrał Przemysław Kulpa, który w 2019 roku w okolicy miejscowości Witoszewo odkrył depozyt dwóch wczesnośredniowiecznych trzewików pochwy miecza.

 

Przemysław Kulpa tuż po odkryciu depozytu trzewików

 

Kolejne głosowanie odbyło się w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Suszu. Spośród trzech zgłoszonych kandydatów największą liczbę głosów zdobyła Sylwia Zielińska a tym samym została dyrektorem pierwszej w historii Susza placówki muzealnej.

 

Sylwia Zielińska – dyrektor Muzeum Regionalnego w Suszu

 

Ostatnie głosowanie dotyczyło wyboru przedstawiciela organizacji na trzyletnią kadencję przypadająca na okres od maja 2020 do kwietnia 2023 roku. Na powyższe stanowisko zostało zgłoszonych aż pięć kandydatur. Ostatecznie misję dalszego kierowania działalnością organizacji powierzono Sebastianowi Zielińskiemu, który funkcję przedstawiciela sprawuje od momentu założenia organizacji. 

 

 

Sebastian Zieliński – reelektowany przedstawiciel stowarzyszenia.

Podczas zebrania rozpatrywane były także pisemne wnioski osób, które zadeklarowały chęć wstąpienia w szeregi stowarzyszenia „Galea”. Zebranie Członków pozytywnie oceniło złożone wnioski w efekcie czego nasze grono powiększyło się o siedmiu nowych członków. Do stowarzyszenia dołączyły następujące osoby: Natalia Zawadzka, Paweł Łyszcz, Wojciech Deluga, Eryk Kasechube, Aleksander Kasechube, Andrzej Pomierski oraz Wojciech Kiełbratowski.