Działalność

Sprawozdawcze Zebranie Członków 2021

21 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” odbyło się sprawozdawcze Zebranie Członków. Podczas zebrania podsumowano działalność organizacji oraz Muzeum Regionalnego w Suszu w 2020 roku a także przyjęto plany działalności na rok 2021.

Sprawozdawcze zebranie członków otworzył przedstawiciel stowarzyszenia Sebastian Zieliński witając zgromadzonych członków. W pierwszych słowach podziękował on członkom stowarzyszenia za zaangażowanie oraz trud włożony w działalność organizacji w ubiegłym roku. Słowa podziękowań trafiły do osób najbliższych członków organizacji oraz osób niezrzeszonych, firm i organizacji, które wsparły działania stowarzyszenia w ubiegłym roku.

 

Po krótkim wstępie Sebastian Zieliński przedstawił sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia w 2020 roku.  Przedstawiciel referował, że rok 2020 był bardzo trudnym, ale jednocześnie przełomowym okresem w kontekście dalszej działalności organizacji. Podkreślał, że pomimo panującej pandemii i związanych z nią różnych niedogodności organizacji udało się zrealizować dwa flagowe projekty.

 

Jako pierwszy został przedstawiony Projekt „Finckenstein 1807”, czyli badania archeologiczne dawnego miejsca stacjonowania wojsk napoleońskich. Projekt zapoczątkowany w 2019 roku, realizowany wspólnie z Muzeum w Ostródzie oraz stowarzyszeniami i detektorystami z terenu całego kraju. Głównym celem projektu jest zlokalizowanie i zbadanie obszaru obozowiska Gwardii Cesarskiej oraz popularyzacja wiedzy o tym niezwykle ciekawym historycznie wydarzeniu regionalnym. Stowarzyszenie w 2020 roku uzyskało pozwolenie od Wojewódzkiego konserwatora Zabytków na kontynuację badań w latach 2020-2021. Badania tradycyjnie przeprowadzone zostały w II połowie sierpnia i wzięło w nich udział blisko 70 osób. Ich efektem było pozyskanie kolejnych kilkuset artefaktów ale co ważniejsze wstępne określenie faktycznego kształtu i wielkości obozowiska. Przedstawiciel stowarzyszenia w swoim wystąpieniu podkreślił także, że koszty realizacji projektu były stosunkowo niskie i nie narażały na szwank prac remontowych wynajmowanego budynku, w którym tworzone jest muzeum.

 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników II sezonu badań archeologicznych „Finckenstein 1807”

 

 

Badania archeologiczne „Finckenstein 1807” zostały poprzedzone konferencją „Napoleon Bonaparte i Wielka Armia na Ziemi Suskiej”, która odbyła się w dniu 20 sierpnia. Na konferencji Sebastian Zieliński zaprezentował odkryte na terenie gminy w latach 2009-2018 zabytki związane z Wielką Armią, natomiast Łukasz Szczepański omówił zagadnienia związane z obozowiskiem oraz wyniki dotychczasowych badań.

 

Sebastian Zieliński w trakcie konferencji „Napoleon Bonaparte i Wielka Armia na Ziemi Suskiej”

 

Omawiając działalność stowarzyszenia referujący wspomniał także, że w dniu 5 września 2020 roku w siedzibie organizacji odbyło się spotkanie w ramach I Festiwalu Suskiego Piękna organizowanego przez Suski Ośrodek Kultury. Był to panel dyskusyjny pod tytułem „Historia Suskiej Kultury” z udziałem byłych dyrektorów Suskiego Ośrodka Kultury. Jan Krupski i Czesław Radzicki podzielili się swoimi wspomnieniami z okresu tworzenia suskiej kultury z uczestnikami spotkania.

 

I Festiwal Suskiego Piekna – panel dyskusyjny „Historia Suskiej Kultury”

 

Drugi flagowy projekt stowarzyszenia to utworzenie Muzeum Regionalnego w Suszu. Sprawozdanie z działalności muzeum przedstawiła Sylwia Zielińska, która została powołana na stanowisko dyrektora tej placówki w styczniu 2020 roku. Na początku swojego wystąpienia Sylwia Zielińska przedstawiła chronologię wydarzeń związanych z tworzeniem Muzeum Regionalnego w Suszu a następnie zreferowała przebieg działalności muzeum w 2020 roku, która skupiała się na pozyskaniu środków finansowych i materiałowych na przeprowadzenie prac remontowych wynajmowanego budynku. Remont wynajmowanego budynku wykonano dwuetapowo tzn. najpierw wyremontowano piętro budynku a jesienią 2020 roku parter budynku. Na zakup materiałów budowlanych muzeum wydało kwotę 14.861,13zł. Placówka 2020 rok zakończyła z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 3.025,89zł. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Suszu w swoim wystąpieniu podkreśliła, że niemalże wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez członków stowarzyszenia i podziękowała im za trud włożony w utworzenie  suskiego muzeum.

 

Członkowie stowarzyszenia w trakcie remontu parteru Muzeum Regionalnego w Suszu.

 

Ważnym wydarzeniem w życiu Muzeum Regionalnego w Suszu było powołanie społecznego zespołu doradców. Zespół taki został powołany do życia w dniu 5 listopada 2020 roku i otrzymał on nazwę Rady Muzeum Regionalnego w Suszu. Na czele Rady stanął iławianin, muzealnik Łukasz Szczepański a jej pozostali członkowie to: Patrycja Szymańska, Stanisław Blonkowski oraz Włodzimierz Paliński. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora muzeum.

 

Zebranie założycielskie Rady Muzeum Regionalnego w Suszu.

 

W 2020 roku stowarzyszenie swoją działalność w głównej mierze skupiło na utworzeniu Muzeum Regionalnego w Suszu. Na nieco dalszy plan zeszła działalność badawczo-poszukiwawcza, co odbiło się na niewielkiej ilości odkrytych zabytków. Pomimo to członkom organizacji udało się odnaleźć ciekawe artefakty związane z historią miasta i regionu. Do takich odkryć z całą pewnością należy zaliczyć zabytki  związane z tzw. Kulturą Wielbarską odkryte przez Artura Lewandowskiego i Przemysława Kulpę w okolicach miejscowości Dolina a także znalezione przez Mariusza Sikorę w miejscowości Bronowo. Ciekawym odkryciem było znalezienie na terenie Susza średniowiecznego grotu od oszczepu przez Andrzeja Wolickiego. Z kolei Zdzisław Jabłoński wraz z Andrzejem Dwórznikiem w okolicy Doliny odkryli  pozostałości dawnych smolarni.

 

Średniowieczny grot włóczni znaleziony w Suszu przez Andrzeja Wolickiego.

 

Zebranie zakończono przyjęciem planów finansowych i działalności na bieżący rok. Priorytetowym celem w 2021 roku jest otwarcie Muzeum Regionalnego w Suszu, które w zależności od posiadanych środków zaplanowano na czerwiec lub wrzesień. W drugiej połowie sierpnia odbędzie się III etap badań archeologicznych obozowiska Gwardii Cesarskiej w Kamieńcu. Na listopad bieżącego roku organizacja planuje także wydanie pierwszego numeru biuletynu „Rocznik Suski” traktującego o historii, kulturze, ludziach oraz walorach przyrodniczych ziemi suskiej.

 

Projekt okładki biuletynu stowarzyszenia „Rocznik Suski”.