Aktualności

Powstała Rada Muzeum Regionalnego w Suszu

W dniu 5 listopada 2020 roku dyrektor Muzeum Regionalnego w Suszu powołał do życia społeczny zespół doradców działający przy muzeum. Zespołowi nadano nazwę „Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu”

 

Minęły dokładnie dwa lata od chwili kiedy członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „Galea” z Susza podjęli działania mające na celu utworzenie Muzeum Regionalnego w Suszu. Utworzenie placówki muzealnej wymaga od członków stowarzyszenia ogromnej determinacji, zaangażowania i wysiłku. Mimo to, jak do tej pory proces ten przebiega w sposób planowy. Muzeum zostało zarejestrowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskano doskonały, zabytkowy lokal, którego wnętrze zostało wyremontowane i dostosowane na potrzeby utworzenia wystaw. Kierownictwo utworzoną placówką muzealną powierzono Sylwii Zielińskiej, którą powołano na stanowisko dyrektora.

 

Głównym zadaniem Muzeum Regionalnego w Suszu jest gromadzenie, ochrona oraz prezentacja wszelkich zabytków, pamiątek związanych z historią Susza i okolic a ściślej dawnego Powiatu Suskiego. Członkowie stowarzyszenia „Galea” decydując się na utworzenie muzeum założyli sobie również, że przy muzeum powinien działać społeczny zespół doradców, którego głównym zadaniem było by doradzanie we wszystkich kwestiach związanych z działalnością placówki. Zespół ten miałby pełnić rolę doradczą a jednocześnie dbać o to, aby oferta Muzeum Regionalnego w Suszu odpowiadała wszelkim standardom z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

 

W dniu 5 listopada 2020 roku dyrektor muzeum zorganizował spotkanie założycielskie i powołał do życia społeczną Radę Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu. W zebraniu wzięli udział: pani Patrycja Szymańska, pan Stanisław Blonkowski, pan Włodzimierz Paliński, pan Łukasz Szczepański oraz przedstawiciel stowarzyszenia „Galea” – Sebastian Zieliński. W trakcie zebrania na Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu powołano mieszkańca Iławy Łukasza Szczepańskiego. Na pierwszym posiedzeniu Rada Muzeum opracowała i przyjęła swój regulamin.

Kadencja Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Suszu trwa 4 lata. Jej Przewodniczący i członkowie pełnią swoje funkcje społecznie(nieodpłatnie). Podstawowe cele i zadania Rady Muzeum:

 

  1. Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane właściwymi przepisami prawa.
  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora muzeum.
  3. Do zadań Rady należy opiniowanie i wnioskowanie:
  4. w sprawach ogólnych dotyczących działalności, organizacji i kierunków rozwoju muzeum,
  5. w zakresie polityki gromadzenia zbiorów, ich opracowywania, konserwacji i udostępniania,
  6. w sprawach dotyczących prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów,
  7. w sprawach dotyczących działalności wystawienniczej i oświatowej.
  8. Rada ocenia działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego.
  9. Rada opiniuje również plan pracy muzeum związany z kolejnym rokiem kalendarzowym

 

 

Na zakończenie zebrania Dyrektor muzeum oraz Przedstawiciel stowarzyszenia „Galea” przedstawili członkom Rady Muzeum plan utworzenia wystawy stałej Muzeum Regionalnego w Suszu. Aktualnie dyrektor placówki, Rada Muzeum oraz członkowie stowarzyszenia „Galea” pracują nad utworzeniem wystaw. Zgodnie z założeniami otwarcie Muzeum Regionalnego w Suszu dla zwiedzających ma nastąpić latem przyszłego roku.